Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

1.1. Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.totalfishing.lv turpmāk Internetveikals, un ar to
saistīto tiesību īpašnieks SIA “TOTAL”, reģistrācijas Nr.40203280905, kas savas saimnieciskās
darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk līgums, piedāvā un pārdod preci
pircējam.
1.2. Pircējs – rīcībspējīga persona, kas ir reģistrējusies internetveikalā un veic pasūtījumu
internetveikalā. Reģistrējoties internetveikalā, persona apliecina, ka ir rīcībspējīga un tiesīga
iepirkties internetveikalā.
1.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad pircējs veicis pasūtījumu un atbilstoši šiem
noteikumiem ir veicis samaksu par preci.
1.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties
internetveikalā, tiek piemēroti līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.
1.5. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot pircēja izmantojamos internetveikala
pakalpojumus vai atcelt pircēja reģistrāciju, ja pārdevējs uzskata, ka pircējs, izmantojot
internetveikalu, var pārkāpt vai pārkāpj līguma noteikumus, mēģina kaitēt pārdevējam,
internetveikala darba stabilitātei , drošībai vai trešajām personām.
1.6. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo līgumu un tajā ietvertajiem
noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar līguma
noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces internetveikalā, ja
nav iepazinies ar līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
 
1. Reģistrācija
 
2.1. Lai varētu izmantot internetveikala pakalpojumus un iegādāties tajā piedāvātās preces, pircējam
ir jāreģistrējas un jāizveido savu personīgo kontu internetveikalā, izmantojot reģistrācijas
pamatdatus ( norādot e-pasta adresi un izvēloties paroli).
2.2. Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole
netiek atklāta trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību internetveikalā,
pievienojoties ar savu paroli. Ja internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona,
izmantojot pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par pircēju. Ja pircējs pazaudē
piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti
internetveikala vietnē.
2.3. Veicot reģistrāciju, pircējs var norādīt vai vēlas saņemt pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus
vai citus pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai
piedāvājumus pircējam var sūtīt. Ja pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis,
Pārdevējs nesūtīs pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami,
lai izpildītu pircēja veikto pasūtījumu.
2.4. Reģistrētie pircēji pēc saviem ieskatiem var norādīt atbilstošās sadaļās savu vārdu, dzimumu,
vecumu, dzimšanas gadu un citu informāciju. Sniedzot informāciju par sevi, pircējs dod tiesības
pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju
un datus, kurus pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot internetveikala pakalpojumus.
2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus,
kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību. apstrādājot un glabājot pircēja
personas datus, pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās
personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu pircēju un preču saņēmēju, veicot preču
pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un
naudu par pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no līguma
izrietošās saistības, kā arī nodrošinot pircējam iespēju izmantot citus internetveikala pakalpojumus.
Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar pircēja piekrišanu.
2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai pārdevējs un tā partneri, ar kuriem pārdevējs
sadarbojas, veicot internetveikala administrēšanu, preču piegādi un citus ar pircēja pasūtījuma izpildi
saistītus pakalpojumus. Pārdevējs apliecina, ka neatklās pircēja personas datus citām trešajām
personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.8. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
 
1. Preču pasūtīšana
 
3.1. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt preces saņēmēja adresi, vārdu, uzvārdu un telefona
numuru.
3.2. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā
norādītiem noteikumiem.
 
1. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība
 
4.1. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN.
Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.
4.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas, izmantojot kādu no
Internetveikalā norādītajām apmaksas sistēmām.
4.3. Pircējam par pasūtītajām precēm un piegādi ir jāsamaksā pasūtījuma veikšanas brīdī. Tikai
saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes
termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas
kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.
4.4. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā internetveikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi.
Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama pircējam
pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 
1. Preču piegāde
 
5.1. Pārdevējs piegādā preces pircēja norādītā adresē ar pārdevēja norīkota kurjera starpniecību.
5.2. Preces tiek piegādātas tikai pārdevēja noteiktajā teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai
tad, ja pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.
5.3. Pārdevējs rūpēsies, lai pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču pārdevējs to nevar garantēt.
Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, pārdevējam ir tiesības preces
nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu.
5.4. Ja pārdevējs piegādāja pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir
mazāka nekā pircējs ir apmaksājis, tad pircējam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci uz
savu bankas kontu. Minētais pārskaitījums tiek veikts 5 darba dienu laikā pēc atgriešanas
pieprasījuma saņemšanas.
5.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas pircēja pasūtījumā norādītajā adresē. Pasūtījumā
norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā
norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu
saņēmusi pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas
rodas pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai
nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.
5.6. Ja preču piegāde nav iespējama pircēja vainas vai no pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (pircējs ir
norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami,
norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par
precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces
atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā pircējam tika piešķirta atlaide par
piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, pārdevējs patur
tiesības ieturēt no pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi.
5.7. Pārdevējs piegādā pircējam preces internetveikalā norādītajā termiņā vai pasūtījumā izvēlētajā
laika posmā, ja tiek piedāvāti dažādi piegādes termiņi. Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde
var kavēties neparedzamu, un no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar
pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.
5.8. Ja pircējs piegādes brīdī konstatē, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplēsta iepakojuma uzlīme
vai cits ārējs bojājums), vai ja sūtījums piegādāts ar nokavējumu, viņam tas ir jāieraksta piegādes
dokumentā – pavadzīmē, pārdevēja eksemplārā. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir
piegādāts laicīgi un bez bojājumiem.
5.9. Nekavējoties pēc preču saņemšanas pircējs pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtītajām
precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma
termiņus. Ja pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam
neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi, pircējam
nekavējoties par to jāveic atzīmes piegādes dokumentā –  pavadzīmē un ir tiesības nepieņemt
konkrēto preci. Ja pircējs parakstījis piegādes dokumentu-pavadzīmi un tajā nav veiktas nekādas
atzīmes, tiek uzskatīts, ka piegādātas pasūtījumam atbilstošas preces, pasūtījumam atbilstošā
daudzumā un kvalitātē.
Kā arī ne vēlāk kā preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē pārdevējs, un
jāapraksta konstatētā neatbilstība, piesakot atbilstošu paziņojumu uz e-pasta adresi info@westen.lv.
Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 (trīs) darba dienu laikā no e-pasta
saņemšanas brīža un sazinās ar pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.
5.10. Pircējam ir pienākums nodrošināt, lai pasūtījumā norādītā persona preču piegādes brīdī
atrastos pasūtījumā norādītajā adresē, uzrādītu kurjeram personu apliecinošu dokumentu, bez
kavēšanās pieņemtu preces, parakstītu pavadzīmi, veiktu piezīmes pavadzīmē (pārdevēja
eksemplārā), ja preces piegādātas ar nokavējumu vai ja bojāta iepakojuma uzlīme, un atgrieztu
pavadzīmes eksemplāru kurjeram.
5.11. Ja pircējs nav nodrošinājis 5.10. punkta izpildi, pārdevējs neatbild ne par kādiem pircēja
zaudējumiem, savukārt pircējs sedz pārdevējam ar preču piegādi, atgriešanu vai bojāšanos radušās
izmaksas un zaudējumus. Pārdevējs ir tiesīgs izdevumu un zaudējumu atlīdzību ieturēt no pircēja
iemaksātās summas, ja pircējs nav pieņēmis preci vai no pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pircējam
tā nav izsniegta un tā tikusi atgriezta pārdevējam.
 
1. Preču atgriešana
 
6.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai pircējam būtu iespēja
izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.
6.2. Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru
kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma
noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot internetveikalā atvērto
pircēja personīgo norēķinu kontu.
6.3. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro
dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
b)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
c)  citos likumā paredzētajos gadījumos;
6.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu paziņojumu uz
e-pasta adresi info@proffitline.lv, un norāda tajā visus nepieciešamos datus. Pārdevējs pārbauda
pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, kad caur pircēja personīgo kontu
Internetveikalā pieteikts preču atgriešanas pieteikums, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar
pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots.
6.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas
nogādā preci  pārdevējam.
6.6. Preču cenu, ko pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ pārdevējam šajā
līgumā noteiktā kārtībā, pārdevējs atgriež pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
6.7. Ja pircējs atgriež preces pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa pircējam
netiek atmaksāta.
6.8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas
preces, sedz pircējs.
6.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas
termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota
tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis
preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces
izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām.
Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un
preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav
pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības
nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt pircēja par preci samaksāto naudu.
 
1. Preču kvalitātes garantija


7.1. Visu E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā
kartiņā.
7.2. Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes
garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos. Ja pircēju
neapmierina pasūtītā preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt pārdevēju, lai tas varētu sazināties
un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.
 
1. Citi noteikumi
 
8.1. Ja preces pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas pircēja vainas vai no
pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.
8.2. Ja piekļūšana internetveikalam, reģistrācija internetveikalā vai pasūtījuma veikšana
internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ,
Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem pircēja vai trešo personu zaudējumiem.
8.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ pircēja datora monitorā
redzamo Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.